Кафедра програмного забезпечення Дніпровського державного технічного університету
Головна Про нас Історія кафедри Наука Ми на порталі

Історія кафедри


Актуальність відкриття спеціальності була підтверджена особливістю розвитку Придніпровського регіону. Район Придніпров'я є одним з потужних індустріальних регіонів України з розвинутою промисловою інфраструктурою, специфічними соціальними та економічними процесами, організація яких вимагає застосування наукомістких технологій з широким використанням інформаційних технологій в управлінні підприємствами промисловості, транспорту, торгівлі, освіти, медицини, у банківських структурах, сфері державного управління регіонами тощо. Актуальними також для нашого регіону постають питання впровадження енергозберігаючих технологій, як основи автоматизованих систем керування теплофізичними процесами у металургійній, хімічній, машинобудівній та інших галузях промисловості.
Дніпродзержинськ є унікальним місцем зосередження в Україні великих підприємств: металургійного комбінату, підприємств машинобудування, хімічної промисловості, річкового порту, підприємств транспорту та будування тощо. Інтенсивне оснащення державних організацій та бізнес-структур різного спрямування комп’ютерною технікою, необхідність розробки, впровадження та супроводу автоматизованих систем управління бізнесом, виробничими та технологічними процесами потребує фахівців у галузі моделювання, аналізу та проектування автоматизованих систем, створення пакетів прикладних програм різного призначення, яких готує кафедра за спеціальністю „Програмне забезпечення автоматизованих систем”. Проте, внаслідок соціальної нестабільності, нестачі житла в місті та через несприятливі екологічні умови залучити з інших регіонів фахівців у цій галузі і відповідного рівня кваліфікації дуже складно. Це обумовлює необхідність професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” саме у Дніпродзержинському державному технічному університеті.
У 1993 році наказом по ДДТУ № 458 від 02.07.93 організовано предметну комісію по спеціальності "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем". У 1994 році наказом по ДДТУ № 214 від 02.06.94 предметну комісію переведено в ранг кафедри "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем". Рішенням Колегії Міністерства освіти України від 27.10 1993 р. спеціальність визнано акредитованою за ІІІ рівнем і надано ліцензію на право провадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста.
Кількість випускників першого випуску 1998 року складало 24 студента, з них 7 студентів отримали дипломи з відзнакою, при чому всі дипломні роботи були виконані на замовлення підприємств міста, що іще раз довело обґрунтованість і актуальність створення кафедри.
Свою першу „круглу” дату кафедра відмітила в 2003 році (фото). На десятиріччя кафедри професорсько-викладацький склад був наступним: завідувач кафедри проф. Павлюченков І.О., доценти: Крамаренко В.В., Жульковський О.О., Дранишников Л.В. Шумейко О.О., Болотов В.Ю., Божуха Л.М., старші викладачі: Мінаєва В.С., Іванін Д.О., Яшина О.В., Зуєв О., Болотова Ю.О., Циба В.М., Жульковький І.О., Гулєша О.М. До складу навчально-допоміжного персоналу входили: Пшенична Н.В., Кузовова Л.М., Заїка В.В., Кісіль І.В., Лимар Н.М., Погребняк О., Власенко І.В., Сидоренко Т.М., Комих М., Багдєєва Т.І.
За десять років, що минули, викладачами кафедри захищено: 2 докторські дисертації – Шумейко О.О. (2008 р.) та Дранишниковим Л.В. (2009 р.), 4 кандидатські дисертації – Бабенко М.В. (2007 р.), Яловою К.М. (2010 р.), Кадочніковою Я.Є. (2010 р.) та Завгороднім В.В. (2013 р.).
На теперішній час ліцензований обсяг прийому на кафедрі складає: бакалаврів за денною формою навчання – 50 чоловік, за заочною – 50 чоловік; спеціалістів за денною формою навчання – 50 чоловік, за заочною – 25 чоловік; магістрів за денною формою навчання – 5 чоловік, за заочною – 5 чоловік.
Навчальні плани та робочі навчальні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів узгоджені між собою. Підготовка студентів здійснюється на основі навчальних планів, нормативна частина яких повністю відповідає вимогам галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО).
Основу підготовки фахівців за варіативною компонентою складають навчальні дисципліни професійно-орієнтованого та практичного циклів підготовки.
Головною метою матеріально-технічного забезпечення кафедри є забезпечення навчального процесу комп’ютерною технікою, сучасним програмним забезпеченням і навчально-науковою літературою. Забезпеченість навчально-лабораторними приміщеннями на кафедрі дозволяє проводити весь перелік форм навчальних занять (лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, самостійну роботу тощо) з усіх дисциплін. Дисципліни професійно-орієнтованого циклу проводяться на площах, які є в достатній необхідній кількості і відповідають вимогам державного стандарту щодо аудиторного фонду.
Активна наукова діяльність на кафедрі створює відповідні умови для підготовки науково-педагогічних кадрів і сприяє прищепленню студентам навичок у проведенні наукових досліджень. Міжнародні зв'язки кафедри розвиваються за напрямком міжвузівського співробітництва.